Työnohjaus auttaa työntekijöitä saavuttamaan heille asetetut tavoitteet

Työnohjaus on ammatillisen kehittymisen väline ja kenttä. Oma työ tehostuu, työn tavoitteet tulevat näkyviksi ja tekeminen suuntautuu oikeisiin asioihin. Se on loistava tapa edistää muutostilanteiden sujuvaa integroitumista arkeen ja työnkuvan muuttuessa nopeuttaa uuteen työrooliin asettumista. Ryhmille se on oivallinen ohjattu tapa saada hyviä ratkaisuja aikaiseksi ja toimivia muutoksia arkeen.


työnohjaus

Työnohjauksella tavoitteet kirkkaiksi!

  • Yksilötyönohjaus on kestoltaan 60-90 minuuttia ja tapaamisia on 3-10 kertaa. Muutostilanteissa kuten esimies- tai johtotehtäviin sirryttäessä voi tapaaminen olla 3 tuntia ja 2 tapaamiskertaa.
  • Ryhmätyönohjaus voi olla johtoryhmätyöskentelyyn, esimiehille, tiimeille tai tietylle ammattirymälle suunnattua. Kesto ja tapaamiskerrat veihtelevat. Ryhmien koko on 2-15 henkilöä.

Henkilökohtainen coaching/-työnohjaus
”kohti parasta versiota itsestä”

Henkilökohtainen valmennus on oman arjen tutkimista, arvioimista ja kehittämistä. Valmennus auttaa saavuttamaan asetetut tavoitteet ja se on oppimista tukeva prosessi, jonka aikana kehittyvät vuorovaikutustaidot, omien tunteiden reflektointi ja tavoitteiden asettamisen taito. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä. Omien tunteiden hallinta kehittyy. Se auttaa myös ajanhallinnan haasteissa, oman tekemisen jäsentelyssä ja löytämään itselle paras balanssi vapaa- ja työajan kesken. Toiminnan sujuvuus ja henkinen hyvinvointi lisääntyvät.

Ryhmätyönohjaus
”Yhdessä jakaen ratkaisujen äärelle”

Ryhmätyönohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Se on yhdessä jakamista ja ratkaisujen löytämistä. Omat ajatukset saavat uusia näkökulmia, tapahtuu oivalluksia ja ajattelu avartuu. Ryhmän onnistumiset, taidot ja voimavarat tulevat näkyviksi ja niitä voidaan lisätä. Työnohjauksen aikana kehittyy kyky ymmärtää ja hyödyntää ihmisen erilaisuutta. Se kehittää vuorovaikutustaitoja, yhteistyö tehostuu, työilmapiiri paranee ja henkinen hyvinvointi lisääntyy. Työnohjaus edistää koko ryhmän kasvua ja ammatillisia valmiuksia.

Uusi työ, uudet mahdollisuudet
”Vahvasti ja rohkeasti kohti uutta”

Työtehtävän ja työnkuvan muuttuessa on hyvä pysähtyä uuden roolin asettamien vaatimusten ja muutosten äärelle. Pohdimme parasta mahdollista itselle sopivaa roolia uudessa tehtävässä.  Valmennuksessa tehdään monipuolisesti mielikuvaharjoituksia ja rakennetaan omaa uutta roolia tukeva mielikuva. Vahvuudet lisääntyvät uutta roolia tukevat voimavarat kasvavat. Jokainen löytää parhaan tavat kehittää itseään uuteen rooliin. Tavoitteista tulee selkeitä ja kirkkaita.